Raport de activitate – 2012

Raport de activitate Politia Locala Vaslui - 2012

Raport de activitate al Politiei Locale Vaslui

pentru anul 2012

Modernitatea şi funcţionalitatea structurilor administraţiilor publice, profesionalizarea activităţii, exerciţiul eficient al autonomiei locale, dialogul permanent şi efectiv cu comunitatea, dar, mai ales, participarea acestora la luarea deciziilor, au drept consecinţă principală stimularea dezvoltării durabile şi o apropiere benefică a raporturilor dintre administraţie şi comunitate.

De aceea, pentru a se putea exercita atribuţiile prevăzute în legea administraţiei în domeniul siguranţei cetăţeanului, au fost înfiinţate  structuri de Poliţie Locală.

Poliţia locală, în sens larg al conceptului, este metoda modernã de lucru în care, atitudinea fatã de muncã, stilul de conducere şi strategia de organizare sunt orientate cãtre recunoaşterea preventivã şi proactivã a problemelor comunitãţii care provoacã fricã şi nesiguranţã, precum şi a cauzelor care pot duce la criminalitate şi la fapte antisociale, abordarea acestora, rezolvarea sau îndepãrtarea lor, în strânsã legãturã cu populaţia şi cu alte instituţii.
raport-activitate-politia-locala-vaslui
Activitatea poliţistului local este permanent, intens şi strict monitorizată de către toti membrii societăţii, deoarece poliţistul local activează în randul oamenilor, cu ajutorul oamenilor şi în beneficiul oamenilor. Pentru a ridica prestigiul Poliţiei Locale, poliţistul local este obligat să manifeste şi să evidenţieze o serie de calităţi moral- volitive cum ar fi: cinstea, corectitudinea, sinceritatea, fermitatea, curajul, spiritul de sacrificiu, patriotismul, umanismul, politeţea şi, nu in ultimul rând, imparţialitatea si nediscriminarea.

Întreaga activitate desfăşurată de personalul instituţiei  a avut la bază prevederile legale, strategia de dezvoltare  a Primăriei şi Consiliului  Local  al municipiului Vaslui –  pentru a oferi comunităţii locale  cadrul  necesar pentru o viaţă liniştită, în condiţii sporite de securitate şi siguranţă civică, garantarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, a proprietăţilor publice şi private.

Activitatea Poliţiei Locale, alaturi de celelalte componente ale administraţiei  publice locale din municipiul Vaslui, a vizat, în primul rând, asigurarea cadrului necesar unor servicii publice de calitate în interesul cetăţenilor şi aplicarea legii în mod corect şi ferm, cu o problematică  extrem de diversă.

Efectivele Poliţiei Locale Vaslui au fost angajate indepedent sau în colaborare cu celelalte forţe, pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, a fluenţei traficului rutier cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie, combaterea comerţului stradal şi rezolvarea sesizărilor cetăţenilor.

O importanţă deosebită s-a acordat ordinii şi siguranţei publice cu ocazia manifestărilor cultural – artistice, omagiale, a festivalurilor locale, a unor evenimente naţionale şi europene, la competiţiile sportive.

Niciun moment nu s-a scăpat din vedere caracterul organizat, legal, bazat pe aplicarea unor forme şi modalităţi moderne, specifice ştiinţei, tuturor problemelor cu care ne-am confruntat, ne-am permis să avem o viziune clară a ceea ce trebuie făcut, atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu şi lung.

Rolul Poliţiei Locale în societatea română este intr-o continuă creştere, iar caracterul misiunilor şi sarcinilor executate s-a amplificat şi diversificat.

La fel ca şi în anii anteriori, Raportul Poliţiei Locale Vaslui pentru anul 2012 încearcă să surprindă principalele activităţi desfăşurate, dorindu-se a fi o prezentare clară şi obiectivă a unei instituţii confruntată cu o diversitate de sarcini.

Structura lui a fost astfel gândită încât să reflecte, pe cât posibil, într-o manieră modernă, activităţile desfăşurate, folosindu-se analize şi date statistice care prezintă, în mod obiectiv, întreaga paletă de atribuţii cu care este investită instituţia.

Raportul este structurat astfel:
1.     Consideraţii generale;
1.2.    Structura organizatorică si de personal;
1.3.    Bilanţul activităţii Poliţiei Locale Vaslui pe anul 2012;
1.4.    Acţiuni cultural – artistice, sportive, religioase; acţiuni de protecţie şi transport valori;   acţiuni în colaborare cu alte forţe de ordine publică;
1.5.    Obiective pentru anul 2013.

 

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII  GENERALE

Poliţia Locală Vaslui, înfiinţată ca serviciu public specializat – cu personalitate juridică – în subordinea Primarului municipiului Vaslui – in baza  Hotărîrii Consiliului Local Vaslui nr. 11 din 16.02.2011, în conformitate cu prevederile Legii 155 /2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Politiei Locale, veghează, împreună cu celelalte instituţii din sfera siguranţei publice de pe raza Municipiului Vaslui, la respectarea legalităţii şi vine în ajutorul tuturor persoanelor care se află în pericol.

Prin demersurile noastre faptice din sfera informaţională (preluarea semnalelor, sesizărilor, reclamaţiilor, observaţiilor –   într-un cuvânt a dorinţelor cetăţeanului), preventivă şi acţională, dorim a fi încă un multiplicator de putere lucrativă a conducerii Consiliului Local şi a Primăriei Municipiului Vaslui versus nevoile cetăţeanului, şi invers, astfel încât operativitatea şi oportunitatea în rezolvarea doleanţelor cetăţenilor să fie o normalitate firească.

Rolul şi locul nostru va putea fi lesne perceput şi datorită faptului că Poliţia Locală Vaslui acordă interes actelor simple ale cetăţeanului, ale vieţii cotidiene ale acestuia şi beneficiază, în acţiunile sale, în mod nemijlocit, de sprijinul autorităţilor şi al concitadinilor. Aşadar, locuitorii oraşului nostru au la dispoziţie încă o pârghie acţională oferită de Consiliul Local şi de Primăria Municipiului Vaslui, pentru a li se asigura o creştere a gradului de operativitate, reclamat de nevoile şi trebuinţele uzuale, zilnice şi fireşti ale vasluienilor.

Astfel, am încercat să dezvoltăm un concept superior de organizare instutuţională, care a condus la structurarea instituţiei pe trei paliere principale de combatere a fenomenului contravenţional şi infracţional: Ordine şi Linişte Publică cu trei birouri: Biroul Ordine Publică şi Pază, Biroul Ordine şi Linişte Publică şi Biroul Ordine Publică – Proximitate; Siguranţă rutieră – dirijare trafic şi Comercial, Mediu, Urbanism cu  trei compartimente:  Compartimentul Control Comercial, Compartimentul Mediu şi Compartimentul Urbanism.

 

CAPITOLUL II – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI DE PERSONAL

2.1.  Organizare
agenti-politie-locala
Activitatea Poliţiei Locale se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, al asigurării pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public local şi privat, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliţia Locală cooperează cu Poliţia Română şi Jandarmeria Română, cu alte instituţii ale statului şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii.

Activitatea Poliţiei Locale se desfăşoară pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Nivelul de organizare, structura şi categoriile de personal se stabilesc anual de consiliul local, cu consultarea unităţilor teritoriale ale Poliţiei Române, în funcţie de bugetul alocat, numărul populaţiei, întinderea  municipiului  şi de starea infracţională şi contravenţională înregistrată pe raza lor.

2.2.  Personal

Personalul Poliţiei Locale se compune din funcţionari publici şi personal contractual.

Funcţionarilor publici din Poliţia Locală li se aplică reglementările prevăzute în Statutul funcţionarilor publici, iar personalului contractual, reglementările din legislaţia muncii.

Potrivit Statului de functii şi Organigramei pentru anul 2012, aprobate de Consiliul Local Vaslui prin H.C.L. nr. 12 din anul 2012, Poliţia Locala Vaslui are urmatoarea structură organizatorică :

 

CAPITOLUL III – ACTIVITATEA SERVICIILOR, BIROURILOR ŞI COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL POLITIEI LOCALE VASLUI

În domeniul serviciului Ordine si linişte publică îşi desfăşoară activitatea principalul segment de personal, care este constituit din 99 poliţisti locali. Celelalte servicii şi birouri funcţionează după cum urmează :

Serviciul Economic, Financiar –  un sef serviciu  şi un economist, un casier şi un muncitor;

Biroul Resurse Umane, Salarizare – un şef birou, un consilier resurse umane şi un psiholog.

Poliţia Locală Vaslui a desfăşurat activităţi ce au avut ca obiectiv asigurarea ordinii şi liniştii publice, combaterea fenomenului de cerşetorie şi vagabondaj, a comerţului stradal neautorizat, asigurarea unui climat de siguranţă civică pentru locuitorii municipiului, precum şi menţinerea unui aspect civilizat al arterelor pietonale şi al pieţelor din municipiu. De asemenea, a fost intensificată campania de prevenire prin proiecte concrete, dar şi prin influenţa directă a agentului de poliţie locală în teren, organizând activităţi de patrulare, paza unor obiective, măsuri de ordine, acţiuni pe cartiere sau punctuale, în locurile expuse săvârşirii unor fapte penale sau contravenţionale. A fost intensificată colaborarea cu serviciile de specialitate din Primăria municipiului Vaslui, intervenţia comună pe diverse domenii şi la acţiuni aproape zilnice, desfăşurate în folosul cetăţenilor, sporind eficienţa şi operativitatea.

Contravenţii aplicate

În perioada de referinţă, au fost aplicate un număr de 2.650 procese verbale de contravenţie, în suma totală de 149.610 lei. Dintre acestea, 2.100 procese verbale au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor H.C.L. nr. 66/2009 privind aprobarea normelor si responsabilitatilor ce revin instituţiilor publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice si cetăţenilor din municipiul Vaslui, pentru întronarea unui climat de ordine, curăţenie, disciplină şi gospodărire a municipiului si a localităţilor componente, 386 procese verbale au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor    Legii nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, 33 procese verbale au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor H.C.L. nr. 10/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţelor, bazarului, târgurilor, oborului şi a altor manifestări organizate în municipiul Vaslui, cu referire la agricultură, comerţ şi mică industrie, 52 procese verbale au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor H.C.L.  nr. 87/2009 privind aprobarea Regulamentului de autorizare şi funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestări de servicii, 63 procese verbale au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor H.C.L.  nr. 89/2009, Anexa A, privind aprobarea regulamentului de organizare, desfăşurare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza  municipiului Vaslui, 3 procese verbale au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor  H.C.L.  nr. 88/2009, Anexa D privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de călători pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vaslui, iar 13 procese verbale au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor  H.C.L. nr. 36/2008  privind aprobarea traseelor de circulatie şi a staţiilor judeţene şi interjudeţene pe raza municipiului Vaslui pentru operatorii particulari de transport în comun persoane.

Grafic contraventii aplicate:
statistica-infractiuni-2012-politia-locala-vaslui

 1. Serviciul ordine şi linişte publică

Serviciul ordine şi linişte publică, condus de domnul  jrs. Rusu Constantin – Şef serviciu, are în componenţă 65 funcţii publice, toate ocupate.  sigurantaÎn acest domeniu îşi desfăşoară activitatea segmentul principal de personal al Poliţiei Locale Vaslui şi care au ca principale atribuţii atât menţinerea ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Vaslui, cât şi constatarea şi sancţionarea contravenţională a diverselor încălcări ale actelor normative în vigoare, în baza împuternicirii emise de către Primarul Municipiului Vaslui. În scopul eficientizării activităţilor desfăşurate atât în slujba comunităţii, cât şi în interesul cetăţeanului, aria de implicare a poliţiştilor locali din cadrul Serviciului de Siguranţă Publică a fost considerabil sporită, prin divizarea domeniului de ordine publică în subdomenii după cum urmează: Siguranţa cetăţenilor, Combaterea cerşetoriei – vagabondajului şi Siguranţa în şcoli.

Siguranţa cetăţenilor

Pe linia asigurării unui climat de siguranţă publică a cetăţeanului, s-a acţionat prin intensificarea activităţilor de patrulare preventivă stradală şi zonală în locurile publice aglomerate.

Potrivit planului de ordine şi siguranţă publică şi a situaţiei operative zilnice, pe parcursul anului 2012 s-a acţionat prin patrule mobile, in zone cum ar fi:

posturi fixe: Parcul Copou, Parcul Movas, Piaţa Traian, Piaţa Vidin, Cimitirul Eternitatea, Pârtia de schi Bahnari, Piaţa Obor şi prin patrule auto ale Poliţiei Locale Vaslui;

posturi temporare: Parcul Teatrul de Vară, Piaţa Civică, Zona Avântului, Zona Industrială, Zona Cartier 13 Decembrie, Zona Gară, Ştrandul Municipal.

Activitatea poliţiştilor locali s-a concretizat prin efectuarea de activităţi preventive, acţiuni şi controale privind:

 • Combaterea şi prevenirea actelor de cerşetorie;
 • Identificarea de persoane – oameni ai strazii, adapostite în  diferite locaţii din oraş;
 • Verificarea zonelor cu grad ridicat de infracţionalitate, de săvârşire a unor fapte antisociale ori de tulburare a ordinii şi liniştii publice  sau unde se consumă frecvent băuturi alcoolice;
 • Descoperirea, dispersarea şi anihilarea pericolului grupurilor de tineri care se adună pe timpul nopţii în locuri publice;
 • Combaterea actelor de disconfort civic create de catre unele persoane, revigorarea sentimentului de siguranţă al cetăţenilor;
 • Păstrarea integrităţii materialelor urbane, dentrologice, a amenajarilor floricole, a spaţiilor verzi ş.a.m.d.

 
Combaterea cerşetoriei – vagabondajului

Poliţia Locală Vaslui  acţionează în permanenţă pentru identificarea persoanelor fără adăpost, aflate în stradă, a persoanelor care cerşesc ori care vagobondează pe raza municipiului Vaslui. S-a constatat faptul ca numarul acestora este foarte mare, iar la nivelul instituţiei vin numeroase sesizări referitoare la persoanele fără adăpost. După depistarea în teren, aceştia sunt conduşi la sediul Poliţiei Locale Vaslui pentru identificare, preluarea în baza de date şi luarea de măsuri legale atunci când situaţia o impune.

Cele constatate au fost aduse la cunostinta Direcţei de Asistenţă Socială Comunitară din cadrul Primariei municipiului Vaslui, în vederea soluţionării, pentru ca persoanele aflate în situaţii de nevoie socială să poată beneficia de măsurile de protecţie socială (ajutor social, internare în camine spital sau în centre rezidenţiale).

Un număr de 283 persoane au fost surprinse săvârşind acte de cerşetorie, iar în baza de date au fost preluate 56 persoane fără adăpost, dintre care 22 persoane aflate în tranzit pe raza municipiului Vaslui. Un numar de 421 intervenţii au fost executate asupra acestor oameni fara adăpost, asupra lor luându-se de cele mai multe ori măsura îndepărtării din locaţiile unde au fost depistate. Pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate, au mai fost efectuate unor numar de 17 internări ale minorilor la centrele speciale şi un numar de 18 internări ale unor astfel de persoane la secţia de psihiatrie.

Siguranţa în şcoli

Alături de celelalte forţe de ordine din scoli-politia-locala-vasluioraş, Poliţia Locală Vaslui a asigurat măsuri de ordine şi siguranţă publică pentru prevenirea faptelor antisociale şi a furturilor, în zona următoarelor instituţii şcolare:

Semestrul I, anul şcolar 2011 – 2012: Şcolile generale nr. 1, 4, 2, 5, 7 şi 10, Liceul Emil Racoviţă, Liceul cu Program Sportiv şi Grupul Şcolar de Cooperaţie.

Semestrul II, anul şcolar 2012 – 2013: Şcolile generale nr.1, 4, 2, 5, 7 şi 10, Liceul Emil Racoviţă, Liceul cu Program Sportiv şi Grupul Şcolar de Cooperaţie.

Poliţia Locală Vaslui ţine legătura în permanenţă cu conducerea acestor unităţi şcolare, în vederea unei bune colaborări, semnalarea unor eventuale probleme şi preîntâmpinarea oricaror evenimente negative.

Poliţiştii locali care au efectuat serviciul la instituţiile şcolare au legitimat un număr de 135 persoane pentru pătrunderea fără respectarea regurilor de acces în aceste unităţi, perturbarea orelor de curs, săvârşirea unor acte de tulburare a ordinii şi liniştii publice, a unor fapte ce contravin regulamentelor şcolare, fiind aplanate un număr de 39 conflicte iscate între elevi, iar un număr de 17 persoane au fost conduse şi predate conducerilor şcolare,  în vederea aplicării de măsuri administrative.

Contraventii aplicate

Poliţiştii locali au  legitimat un  numar  de  2.980 persoane pentru săvârşirea  unor  fapte contravenţionale ori pentru prezenţa suspectă a acestora în anumite zone, la ore târzii etc., ocazii cu care s-au întocmit 686 procese verbale de sancţionare, în valoare totală de 41.350 lei, astfel:

134 p.v. pentru consumul de bauturi alcoolice în loc public;
142 p.v. pentru apelarea în mod repetat la mila publicului;
  37 p.v. pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice în loc public;
  43 p.v. pentru proferarea de expresii jignitoare şi vulgare, agresarea verbală a persoanelor;
  55 p.v. pentru provocare de scandal în loc public;
  42 p.v. pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice;
  13 p.v. pentru pătrunderea fără drept în incinta instituţiilor şcolare;
    7 p.v. pentru desenarea, fără drept, a pereţilor cladirilor;
    8 p.v. pentru neluarea de catre părinţi a măsurilor  necesare pentru a împiedica minorii cu varsta mai mică de 16 ani să comită  fapte de vagabondaj;
   52 p.v. pentru refuzul de a prezenta date în vederea stabilirii identităţii;
   20 p.v. pentru accesul cu rolele, bicicletele şi mopedele în parcurile publice, în pieţe, pe trotuare;
   31 p.v. pentru aruncarea de ambalaje, coji de seminţe pe domeniul public;
   15 p.v. pentru distrugerea spaţiilor verzi,a materialului dendrologic sau floricol;
   12 p.v. pentru deteriorarea prin orice mijloc a obiectelor de folosinţă comună;
   13 p.v. pentru distrugerea fără autorizaţie, prin ardere, a unor resturi vegetale în loc public;
   28 p.v. pentru lăsarea în libertate a animalelor;
     7 p.v. pentru aprinderea si întreţinerea unui foc deschis în locuri publice;
     4 p.v. pentru plimbarea câinilor pe domeniul public, fără ca proprietarii acestora să dispună de materiale necesare pentru curăţirea locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice;
     8 p.v. pentru lipirea de afişe pe stâlpi, garduri, pereţii clădirilor;
     5 p.v. pentru întârzierea eliminării unor defecţiuni tehnico–edilitare ce creează disconfort sau pagube vecinătăţilor.

 
Sectorizare  Proximitate

Pentru realizarea unui parteneriat cu cetăţenii municipiului Vaslui, poliţiştii locali acţionează periodic pentru a cunoaşte aşteptările populaţiei referitoare la siguranţă şi caută în permanenţă menţinerea şi îmbunatăţirea legăturilor atât cu asociaţiile de propietari, directorii de şcoli, comercianţii, reprezentanţii bisericilor, cât şi cu cetăţenii oraşului Vaslui şi ai localităţilor limitrofe.

SITUAŢIE STATISTICĂ :
Acţiuni întreprinse      183
Sesizări, reclamaţii, petiţii primite din teren şi rezolvate 52

 
Compartimentul Pază

Poliţia Locală Vaslui monitorizeaza şi asigură paza obiectivelor de interes public şi privat, stabilite de Consilul Local Vaslui, conform planurilor de pază şi ordine publică. Nu au fost înregistrate evenimente negative.
 

2. Serviciul Circulaţie


Serviciul Circulaţie Rutieră – funcţia de Şef Serviciu serviciul-circulatie-politia-locala-vasluieste vacantă, iar interimatul este asigurat de domnul poliţist local Lupu Leonard. Serviciul este prevăzut cu un număr de 13 funcţii publice, din care sunt ocupate 10, iar trei sunt vacante.

2.1 Compartimentul siguranţa rutieră, dirijare trafic

În conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale,  politiştii locali asigură fluenţa traficului rutier cu ocazia executării unor lucrari de modernizare şi reparaţii a arterelor de circulaţie şi cu ocazia desfăşurării unor activităţi cultural-artistice sau sportive.

De asemenea, Poliţia Locală Vaslui acţionează pe întreaga reţea de drumuri din municipiu, veghează la desfăşurarea normalã a traficului rutier şi pietonal, iar atunci când situaţia  o  impune,  intervine  în  punctele  cu  risc  ridicat, unde se înregistreazã fluxuri importante de persoane şi autovehicule, ia măsurile necesare de descongestionare şi fluidizare a traficului, pentru prevenirea şi evitarea unor evenimente nedorite ce pot apãrea din partea participanţilor la trafic.

Poliţiştii locali din cadrul Compartimentului siguranţă rutieră – fluidizare trafic, în acţiunile ce le întreprind, au următoarele principale atribuţii :

 • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea normelor privind oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor;
 • aplicarea prevederilor  Legii nr. 421/2002  privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate;
 • luarea primelor măsuri când constată comiterea unui accident de circulaţie cu victime şi sesizarea Poliţiei competente.

Acţiuni desfăşurate:
În perioada de referinţă, poliţiştii locali au participat la un număr de 382 acţiuni, după cum urmează :

SITUAŢIE STATISTICĂ :
 104 acţiuni asigurarea fluenţei traficului rutier cu ocazia efectuării unor lucrări de  modernizare şi reparare a arterelor de circulaţie;
   37 acţiuni asigurarea fluenţei traficului rutier cu ocazia organizării de manifestări cultural – artistice, sportive, religioase, vizite oficialităţi;
 219 acţiuni acţiuni de prevenire privind încălcarea unor norme referitoare la oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor;
   22 acţiuni acordarea primelor măsuri în cazul sesizării comiterii unor accidente de circulaţie, ambuteiaje în trafic.

Contravenţii aplicate:
În urma acţiunilor desfăşurate, poliţiştii locali au aplicat 1620 sancţiuni  contravenţionale, în valoare totală de 58.210 lei, astfel:

SITUAŢIE STATISTICĂ :
161 p.v. parcarea-staţionarea autoturismelor pe trotuare, spaţii verzi;
177 p.v. staţionarea autoturismelor în dreptul trecerilor de pietoni;
110 p.v. staţionarea autoturismelor la o distanţă mai mica de 25 m faţă de intersecţii;
339 p.v. staţionarea, oprirea autoturismelor în staţiile bus, staţii taxi;
154 p.v. staţionarea autoturismelor fără respectarea indicatoarelor rutiere;
  32 p.v. parcarea autoturismelor fără respectarea mijloacelor conturate pentru ghidare;
  15 p.v. parcarea autoturismelor în Piaţa Civică;
  44 p.v. nerespectarea staţiilor de îmbarcare/debarcare calatori de către operatorii particulari de transport în comun;
  10 p.v. blocarea cailor de acces în pieţe, sedii instituţii etc. ;
  15 p.v. expunerea autoturismelor pe domeniul public în scopul comercializării;
  34 p.v.  activităţi de întreţinere a autovehiculelor pe domeniul public;
    2 p.v. parcarea autoturismelor în stare uzată pe domeniul public;
165 p.v. încălcarea regimului vehiculelor cu sarcină de peste 3,5 tone ;
328 p.v. încălcarea regimului vehiculelor cu tracţiune animală ;
  14 p.v. murdărirea parţii carosabile de către autovehicule aflate în trafic, prin scurgerea de reziduuri, materiale de construcţii;
  20 p.v. traversarea străzii prin amenajările floricole.

 
2.2 Control Transportatori:

În  anul 2012, poliţiştii locali au efectuat un număr de 87 acţiuni de control, după cum urmează :

SITUAŢIE STATISTICĂ :

  26 acţiuni acţiuni privind călătoria pe mijloacele de transport în comun local;
   32 acţiuni controale privind efectuarea de curse transport persoane în regim neautorizat;
   15 acţiuni controale privind respectarea prevederilor H.C.L. 36/2008 de către operatorii particulari de transport în comun persoane;
     8 acţiuni controale privind respectarea regulamentului autoturismelor în regim de taxi;
     6 acţiuni aplicarea prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate.

 

Contravenţii aplicate:
În urma acţiunilor desfăşurate, poliţiştii locali au aplicat 36 sancţiuni  contravenţionale, în valoare totală de 5.200 lei, astfel:

SITUAŢIE STATISTICĂ :
  15 p.v. încălcarea regulamentului autoturismelor de transport persoane în regim de taxi;
  17 p.v. efectuarea de curse ocazionale cu autoturismele, în mod neautorizat;
   4 p.v. călătoria pe mijloacele de transport în comun local, fără a deţine documente în acest scop;

 

3. Biroul Comercial, Mediu, Urbanism

Biroul Comercial, Mediu, Urbanism – funcţia de Şef birou este vacantă, iar interimatul este asigurat de domnul poliţit local Buguleţ Doru –  este prevăzut cu un număr de 7 funcţii publice, din care sunt ocupate 6, iar una este vacantă.

3.1 Compartimentul Control Comercial

Pe parcursul întregii perioade analizate, în cadrulcontrol piete politia locala vaslui acestui domeniu  s-au desfăşurat activităţi specifice, urmărindu-se principalele obiective:

 • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru încălcarea regulilor generale de comerţ stabilite prin legi, Hotărâri ale Consiliului Local sau Dispoziţii ale Primarului.
 • controlarea respectării normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, târguri şi oboare.
 • sprijinirea organelor de control din cadrul primariei, a celor sanitar-veterinare şi a protecţiei consumatorului în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 • combaterea comerţului cu bunuri a căror provenienţă nu poate fi dovedită;
 • controlarea modului de respectare a obligaţiilor ce revin agenţilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a categoriei de calitate a produselor şi serviciilor etc.

Poliţia Locală Vaslui execută activităţi operative pentru combaterea comerţului stradal illicit, respectarea prevederilor H.C.L. 87/2009 de către unităţile comerciale şi de prestări de servicii, verificându-se dacă acestea deţin autorizaţii de funcţionare eliberate de către primărie şi dacă respectă programul de funcţionare stabilit în autorizaţii.

SITUAŢIA PROCESELOR VERBALE APLICATE :
22 neafişarea programului de funcţionare stabilit în autorizaţie,
nerespectarea programului de funcţionare stabilit în autorizaţii;
33 desfăşurarea de comerţ stradal ambulant, fără a deţine autorizaţie de amplasament;
21 neefectuarea curăţeniei pe aliniamentul din faţa unităţilor economice;
20 expunerea neautorizată de panouri publicitare, lăzi frigorifice  etc. pe domeniul public;
4 amplasarea de terase în faţa unităţilor economice, fără a deţine autorizaţie de amplasament în acest scop;
5 încalcarea dispoziţiilor prevăzute în autorizaţiile emise privind reclama stradală;
9 desfacerea de băuturi alcoolice  în locaţii  interzise, conform autorizaţiei;
21 lipirea de afişe pe domeniul public.

 
3.2 Compartimentul Administraţia Pieţelor

Zilnic s-au asigurat măsuri de ordine şi siguranţă publică, de control comercial, în Piaţa Traian, Piaţa Vidin, Piaţa 13 Decembrie şi Piaţa Obor, pentru desfăşurarea într-un climat civilizat a activităţilor de comerţ, urmărindu-se respectarea prevederilor  H.C.L. 10/2009 de către persoanele care efectuează astfel de activităţi în cele trei  pieţe agroalimentare. În perioada de referinţă s-au verificat 326 autorizaţii de amplasament, 1121 certificate de producător, 87 avize cântare şi 581 avize însoţire marfă.

SITUAŢIE STATISTICĂ :
    9 p.v. pentru neavizarea certificatelor de producător la termen;
    3 p.v. pentru comercializarea de produse fără a deţine certificate de producător;
    2 p.v. pentru comercializarea de produse care nu erau înregistrate în certificatul de producător;
    3 p.v. pentru depozitarea unei cantităţi mai mari de marfă  decât cea preconizată a se vinde în ziua respectivă;
    3 p.v. pentru afişarea unui comportament necivilizat din partea comercianţilor faţă de cumpărători;
    2 p.v. pentru ocuparea unui amplasament, respectiv taraba, de către comercianţi, fără a avea acordul administraţiei pieţei;
    5 p.v. pentru neafişarea talonului de identificare a comerciantului.
    5 p.v. pentru refuzul comerciantului de a plăti taxa de tarabă;
    2 p.v. pentru utilizarea unor cântare neautorizate de către comerciant;
    3 p.v. pentru efectuarea de comerţ în locuri neautorizate;
    8 p.v. pentru depozitarea mărfii fără aprobarea administratorului pieţei;
    5 p.v. pentru desfăşurarea activităţii de comerţ într-un mod dezordonat;
    7 p.v. pentru neafişarea preţurilor la produsele oferite spre vânzare;
    5 p.v. pentru comercializarea de băuturi alcoolice în pieţe;
    2 p.v. pentru neefectuarea curăţeniei la locul de desfăşurare a activităţii de comerţ;
    2 p.v. privind încălcarea regimului autovehiculelor în pieţe;
    5 p.v. pentru cumpărarea de la producători a unei cantităţi de produse  în vederea recomercializarii;
    1 p.v. pentru sortarea produselor oferite spre vânzare în locuri neautorizate;
    1 p.v. pentru nerespectarea programului de aprovizionare stabilit de administraţia pieţei.

Au fost aplicate un numar de 73 sancţiuni contravenţionale, in valoare totală de 16.550 lei.

3.3 Compartimentul Urbanism

Poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale Vaslui, responsabili cu Disciplina Urbanistică în Construcţii, au ca scop verificarea respectării legislaţiei în domeniul urbanismului şi disciplinei în construcţii.

Atribuţii principale:

 • efectuează controale pentru depistarea construcţiilor şi organizărilor de şantier fără autorizare sau cu încălcarea prevederilor legale;
 • verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor referitoare la disciplina în construcţii;
 • sesizează inspectorii de specialitate din cadrul primăriei cu privire la continuarea construcţiilor fără autorizaţie faţă de care s-a dispus sistarea;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul disciplinei în construcţii;
 • verifică autorizaţiile de execuţie eliberate de Primăria Vaslui pentru lucrările la reţelele tehnico-edilitare, urmărind respectarea  termenului de valabilitate prevăzut în autorizaţie, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor pe timp de zi şi pe timp de noapte şi aducerea la starea iniţială a suprafeţelor afectate, respectându-se normele tehnologice în vigoare.
SITUATIE STATISTICA :
Verificari cu privire la legalitatea începerii unei construcţii; 143 acţiuni
Modul de efectuare şi menţinere a curăţeniei în zona şantierelor de construcţii; 98 acţiuni
Respectarea dispoziţiilor prevazute în avizele de construcţie; 27 acţiuni
Lucrări sistate; 18 lucrări
Depozitare materiale de construcţii pe domeniul public; 117 constatări
Sancţiuni aplicate. 63 în cuantum de 2.500 lei
STATISTICA PROCESELOR VERBALE APLICATE :
Desfăşurarea activităţii de construcţie fără a deţine autorizaţie în acest sens; 35 PV
Neefectuarea şi/sau menţinerea curăţeniei în zona de şantier; 17 PV
Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute în avizele de construcţie. 11  PV

 
3.4 Compartimentul Protecţia Mediului

În vederea păstrării curăţeniei oraşului, s-a acţionat zilnic pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care distrug,  depozitează gunoi menajer, deşeuri, moloz etc. în locuri neautorizate, prin patrulare şi organizarea de pânde în locurile în care de obicei se manifestă aceste fenomene.

SITUATIE STATISTICA :
persoane avertizate pentru depozitarea de moloz, deşeuri pe domeniul public sau la punctele gospodăreşti de colectare a deşeurilor; 216
persoane avertizate asupra păstrării curăţeniei în zona ghenelor, de unde strângeau resturi menajere; 382
persoane avertizate pentru desfăşurarea unor activităţi de întreţinere/spălare obiecte, bunuri pe domeniul public; 59
Sancţiuni aplicate. 37 în cuantum de 5.750 lei

 

STATISTICA PROCESELOR VERBALE APLICATE :
însuşirea de deşeuri de orice fel din pubelele destinate colectării;   9 PV
depozitarea de moloz, la punctele gospodăreşti de colectare a deşeurilor;   6 PV
împraştierea de deşeuri de orice fel la punctele de colectare;   7 PV
desfăşurarea unor activiţăti de întreţinere/spălare obiecte, bunuri pe domeniul public;   7 PV
depozitarea de moloz, deşeuri, pe domeniul public.   8 PV

 

4. Biroul Evidenţă Bază Date

Biroul de Evidenţă Baze de Date este condus de domnul jrs. Chistol  Valentin – Şef  birou şi  are în componenţă 9 funcţii publice, toate ocupate.

4.1 Compartimentul Dispecerat

Prin Biroul Bază de Date şi Dispecerat, conducerea Poliţiei Locale Vaslui transpune în practică, conduce,dispecerat politia locala vaslui supraveghează şi controlează întreaga activitate a personalului instituţiei. Asigură continuitatea conducerii în timpul şi în afara orelor de program, pe baza dispoziţiilor Directorului Executiv.Dispeceratul cunoaşte permanent capacitatea combativă a Politiei Locale Vaslui, misiunile care au fost executate sau sunt în curs de  executare,  situaţia  operativă,  forţele  şi  mijloacele angajate în acţiuni, iar, în afara orelor de program, dispune primele măsuri privind organizarea şi executarea misiunilor încredinţate unităţii.

Dispeceratul menţine legătura permanentă cu efectivele aflate în misiunile de asigurare a ordinii publice şi cu forţele sau structurile cu care se cooperează, raportează evenimentele deosebite şi aplică măsurile stabilite în caz de calamitate, catastrofă, incendii de mari proporţii sau alte situaţii deosebite. Asigură coordonarea operaţională a activităţilor specifice desfăşurate în teren, conlucrarea – cooperarea operativă cu Poliţia

Română şi Jandarmeria în acţiuni complete, precum şi evidenţa documentelor şi activităţilor specifice;

Dispeceratul asigură citirea în baza de date a evidenţei persoanelor, în vederea verificării corectitudinii datelor de identificare. Pe parcursul anului 2012, au fost verificate în baza de date un numar de 3208 persoane şi 792 autoturisme.

4.2 Compartimentul Sesizări, Petiţii, Reclamaţii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010, Poliţia Locală verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările venite din partea cetăţenilor  privind săvârşirea unor fapte prin care au fost încălcate unele norme legale, altele decât cele cu caracter penal şi se intervine, împreună cu organele abilitate, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate.

Numărul reclamaţiilor adresate direct instituţiei de către cetăţeni ai municipiului Vaslui sau asociaţiile de locatari/proprietari, atât telefonic, cât şi în scris – pe adresa de web, poştă sau direct la sediul instituţiei –  înregistrate pe parcursul anului 2012, se ridică la 297,  la care poliţiştii locali au răspuns în timp optim în vederea soluţionării solicitărilor primite. Un numar de 62 sesizări  s-au constatat a fi false, iar celelalte 235 au constat în:

SITUATIE STATISTICA :
38 disconfortul creat privind încălcarea unor norme de conveţuire socială de către unii cetăţeni ai municipiului Vaslui;
25 aspecte legate de tulburarea ordinii si liniştii publice, consumul de băuturi alcoolice în locuri publice;
12 fapte de natură contraventională săvârşite de către oamenii străzii, cerşetori;
19 aplanarea unor stări conflictuale, agresiuni fizice;
10 presupunerea unor atacuri, tâlhării, furturi, înşelăciuni;
  9 necesitatea acordării de asistenţă unor persoane căzute pe domeniul public;
  7 distrugerea unor bunuri de folosinţă comună, a materialului dentrologic, a spaţiilor verzi;
11 verificarea legalităţii începerii unor construcţii, a păstrării curăţeniei în zona de şantier;
  4 verificarea legalităţii funcţionării unor societăţi comerciale, a unor activităţi desfaşurate de acestea;
  9 parcarea autoturismelor pe domeniul public, în locurile de parcare publică;
  2 deversarea apei uzate pe domeniul public;
10 aruncarea gunoiului menajer în locuri publice, depozitarea de reziduuri, materiale, bunuri, în locuri publice;
  2 scurgeri de apa din locuinţele vecine;
  4 efectuarea unor focuri deschise pe domeniul public;
10 regimul animalelor de companie, a animalelor de tracţiune;
63 solicitări diverse primite de la cetăţeni, transmise spre soluţionare instituţiilor/societăţilor competente.

 

5. Serviciul Economic, Financiar

Serviciul Economic, Financiar este condus de doamna  ec. Ailioaei Mariana – Şef serviciu şi are în componenţă 11 funcţii publice, din care 4 funcţii publice sunt ocupate, iar 7 fiind vacante.

Pentru anul 2012, Poliţia Locală Vaslui  a înregistrat  următorii indici financiari:

TOTAL CHELTUIELI = 2.037.234
din care:

 • cheltuieli de personal – 1.559.387  lei
 • cheltuieli materiale          425.293  lei
 • cheltuieli de capital           50.846   lei
 • cheltuieli privind
 • provizioanele                        1.708  lei

 

TOTAL VENITURI = 1.994.949
din care:

 • subvenţii din bugetul  local – 1.962.875 lei
 • venituri din debitori diverşi         32.074 lei
 • venituri din provizioane                   1.708 lei

 

La data de 31.12.2012, contul de execuţie bugetară cuprinde:

 • credite bugetare anuale   2.025.000 lei
 • angajamente bugetare       1.970.475 lei
 • angajamente legale             1.970.475 lei
 • plăţi efectuate                        1.963.487 lei

 

Angajamentele  legale de plătit, în sumă de 6988 lei, reprezintă contravaloarea facturilor emise pentru luna decembrie de furnizorii curenţi (utilităţi).

În anul 2012, valoarea contabilă a activelor fixate a crescut cu 66.120 lei, semnificativă fiind achiziţia unei autospeciale de poliţie, laptop, server etc.

La sfârşitul anului 2012, Poliţia Locală Vaslui nu are obligaţii neachitate faţă de furnizori, salariaţi, bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat.
 

6. Biroul Resurse Umane, Salarizare

Funcţia de Şef birou este vacantă, începând cu 17.12.2012, iar interimatul este asigurat de doamna consilier Hârtopanu Cami Lăcrămioara.

6.1 Departamentul resurse umane, salarizare

Situaţia personalului Poliţiei Locale Vaslui în anul 2012:
Număr total salariaţi – 95, din care:

 • Funcţionari publici – 92
 • Personal contractual – 3

În anul 2012 au încetat activitatea 4 salariaţi funcţionari publici.

Structura personalului după nivelul studiilor se prezintă astfel:

 • Studii superioare – 23
 • Studii medii – 72

În decursul anului 2012 au fost organizate concursuri pentru:

 • Promovare în clasă;
 • Promovare în grad profesional.

Numărul decizilor care au fost emise în anul 2012 este  de 219, din care:

 • 101 decizii de numire în funcţia publică;
 • 2 decizii privind numirea în funcţie publică;
 • 2 decizii de încetare a raportului de serviciu;
 • 3 decizii de suspendare raport de serviciu;
 • 5 decizii de încetare a suspendării raportului de serviciu;
 • 9 decizii de modificare gradaţie de vechime;
 • 1 decizie de retrogradare;
 • 1 decizie destituire din funcţia publică;
 • 4 decizii  de sancţionare;
 • 4 decizii de detaşare;
 • 6 decizii de promovare în clasă;
 • 31 decizii de promovare în grad profesional;
 • 96 decizii de modificare salarii;
 • 55 alte tipuri de decizii.

 
Dintre activităţile desfăşurate în cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare enumerăm:

 • Întocmirea deciziilor
 • Întocmirea, completarea şi actualizarea registrelor de evidenţă a salariaţilor – funcţionari publici şi personal contractual;
 • Actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici, în format electronic şi suport hârtie;
 • Transmiterea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor publici a informaţiilor privind funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul Poliţiei Locale Vaslui, precum şi modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici (Anexele 1 şi 2 la H.G. nr. 553/2009);
 • Depunerea la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui a aplicaţiei REVISAL;
 • Întocmirea lunară a statelor de plată, centralizatoarelor statelor de plată, centralizatoarelor fondurilor;
 • Întocmirea şi depunerea lunară a declaraţiei D112 privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată;
 • Întocmirea lunară şi semestrială a rapoartelor statistice;
 • Pregătirea documentaţiei pe baza căreia directorul executiv prezintă spre aprobare organigrama şi statul de funcţii;
 • Monitorizarea şi gestionarea sistemului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual;
 • Întocmirea şi transmiterea către A.N.A.F. a D 205;
 • Gestionarea şi întocmirea documentaţiei necesare organizării concursurilor/ examenelor de recrutare, promovare;
 • Întocmirea şi vizarea legitimaţiilor de serviciu ale salariaţilor instituţiei;
 • Eliberarea de adeverinţe către salariaţi;
 • Întocmirea dosarelor de pensionare;
 • Predarea carnetelor de muncă pe bază de proces verbal;
 • Evaluarea psihologică a salariaţilor din cadrul Poliţiei Locale Vaslui şi eliberarea avizelor psihologice pentru permis de port-armă;
 • Alte activităţi.

 

6.2 Compartimentul Psihologic

Funcţia de psiholog în cadrul Compartimentului Psihologie este asigurată de doamna Rotaru Doina.

În anul 2012, la indicaţia medicului de medicină a muncii, Compartimentul Psihologic a procedat la efectuarea evaluării psihologice periodice a salariaţilor care au dreptul să deţină, să poarte şi să folosească armament.

După ce salariaţii au susţinut procedurile de evaluare psihologică stabilite de către Colegiul Psihologilor din România, prin Comisia de Psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, s-au elaborat rapoartele de evaluare psihologică şi s-au emis avizele psihologice.

S-au emis 86 de avize psihologice pentru permis de port-armă, din care 85 avize favorabile (APT PSIHOLOGIC) şi un aviz psihologic nefavorabil (INAPT PSIHOLOGIC).

După susţinerea evaluării psihologice periodice, salariaţii au fost consiliaţi psihologic pentru dezvoltarea unui comportament asertiv şi pentru  managementul stresului.

De asemenea, în anul 2012, s-au elaborat procedurile operaţionale pentru principalele activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului Psihologic.
Printre alte   activităţi  de psihologie efectuate  putem enumera: actualizarea bazei de date a softului platformei de teste psihologice, actualizarea carnetelor psihologice, completarea fişelor anamneză, înregistrarea activităţilor în registrele specifice, arhivarea pe suport electronic  şi pe suport hârtie a rezultatelor obţinute  la evaluarea psihologică.
 

Compartimentul Juridic

Funcţia   de   consilier   juridic   este vacantă, interimatul fiind asigurat de domnul jrs. Chistol  Valentin – Şef birou Baze de Date.

În cursul anului 2012, pe rolul instanţelor de judecată s-au aflat un număr de 120 dosare, iar la sfârşitul anului 2012  a mai rămas un număr de 33 de dosare, un număr de 6 dosare sunt suspendate, un număr de 63 de dosare au fost soluţionate în prima instanţă- respectiv la Judecătorie şi un număr de 15 dosare au fost soluţionate la Tribunal.

Din totalul de 87 de dosare soluţionate definitiv în primă instanţă pe anul 2012, un număr de 72 de dosare au devenit şi irevocabile în prima instanţă astfel: 21 dosare prin Legea nr. 61/1991, 36 de dosare la H.C.L.- Vaslui ca urmare a neexercitării căilor de atac şi 15 dosare având ca obiect înlocuirea sancţiunii amenzii cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

Din totalul recursurilor promovate de către instituţia noastră sau de către petenţi persoane fizice sau juridice şi în care s-a reprezentat  Poliţia Locală Vaslui în anul 2012, având ca obiect plângeri contravenţionale, au fost soluţionate definitiv şi irevocabil un număr de 12 de dosare, din care s-au câştigat irevocabil un număr total de 4  recursuri,  s-a dispus anularea proceselor-verbale de contravenţie într-un număr de 5, s-a hotărât înlocuirea sancţiunii contravenţionale a amenzii cu sancţiunea avertismentului într-un număr de 3 dosare.

Din totalul de dosare privind înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, 9 dosare priveau contravenienţi care au domiciliul pe raza municipiului Vaslui, iar 6 dosare priveau contravenienţi care aveau domiciliul în judeţele limitrofe.

Situaţia proceselor  verbale, aplicate:

Din cele 2.650 procese verbale de contravenţie  aplicate de agenţii constatatori din cadrul Poliţiei Locale Vaslui, 1455 P.V. sunt avertismente,  1173 P.V.  sunt amenzi în valoare totala de 149.610  lei, iar 22 P.V. au fost anulate din oficiu, conform art.17 din O.G. nr.2/2001.

În anul 2012, s-au desfăşurat si următoarele activităţi:

 • participarea la întocmirea planului de pregătire profesională şi de specialitate, la şedinţele de verificare a cunoştinţelor profesionale şi de specialitate a funcţionarilor publici din cadrul Poliţiei Locale.
 • s-a ţinut legătura cu reprezentanţii instituţiilor locale care beneficiază de serviciile poliţiştilor locali, în vederea recuperării debitelor restante;
 • participarea la şedinţele Asociaţilor de proprietari, în vederea semnalării eventualelor probleme cu care se lovesc aceştia în activitatea lor.

Au fost avizate juridic un număr de aproximativ 219 decizii emise de  Directorul Executiv al Poliţiei Locale Vaslui.


Compartimentul Achiziţii Publice

În cursul anului 2012 a fost intocmit programul anual al achiziţiilor publice, în conformitate cu prevederile  Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi  actualizat  în concordanţă cu prevederile bugetului aprobat.

Au fost elaborate caietele de sarcini, fişele tehnice de achiziţie şi dosarele de concurs,  pentru organizarea licitaţiilor în vederea achiziţiilor publice programate.

Au fost iniţiate şi finalizate 32 proceduri de achiziţii publice online prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP),  în valoare totală de  200.217,50 lei.

A fost întocmit planul de intervenţie în caz de situaţii deosebite, modul de alarmare a personalului şi a instituţiilor abilitate, în functie de situaţia concretă apărută.

A fost întocmit planul anual de protecţie a muncii şi instructajul periodic lunar, în conformitate cu prevederile Codului muncii şi a Legii protecţiei muncii.

Au fost luate masuri de aprovizionare şi dotare cu echipamente şi dispozitive de protecţie constând în: căşti de protecţie antivandal, scuturi de protecţie, veste reflectorizante etc .

 

CAPITOLUL IV

Acţiuni Cultural – Artistice, Sportive, Religioase; Acţiuni de Protecţie şi Transport Valori; Acţiuni în colaborare cu alte forţe de ordine publică

Pe lângă activităţile zilnice, Poliţia Locală Vaslui participă la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor,  manifestărilor cultural – artistice, religioase şi sportive organizate la nivel local.

De asemenea, agenţii de poliţie locală însoţesc şi asigură protecţia funcţionarilor primăriei la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale Consiliului Local, Dispozitii ale Primarului, urmărindu-se prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice.

În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Politia Locală Vaslui cooperează cu Poliţia Romană şi Jandarmeria Romană, cu alte instituţii ale statului şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii.

Poliţia Locală Vaslui are o bună colaborare cu celelalte servicii, instituţii şi societăţi ale Primăriei municipiului Vaslui, cum ar fi: Goscom, Aquavas, Termica, Transurb ş.a.m.d., astfel încât unele dintre sesizarile constatate în teren ori semnalate de catre cetăţeni,  fie direct, fie telefonic prin dispecerat sau Telefonul Primarului, sunt direcţionate spre soluţionare  în timp optim.

O importanţă deosebită s-a acordat menţinerii ordinii şi liniştii publice cu ocazia desfăşurării meciurilor de fotbal susţinute de echipa S.C. Vaslui, în cadrul Ligii I şi Cupei României, a meciurilor de handbal masculin sustinute în cadrul Diviziei A, de către echipa H.C.M. Vaslui.

Forţe mărite de poliţisti locali au fost angrenate pentru asigurarea siguranţei publice, la festivalurile locale organizate: Zilele Vasluiului, Bâlciul Anual, Festivalul meşterilor populari, la procesiunile religioase organizate pentru zilele de Bobotează, sărbatorile pascale, Sf. Cuv. Parascheva, spectacolul de Anul Nou.

Pe parcursul anului 2012, în colaborare cu Serviciul Rutier din cadrul I.P.J. Vaslui şi reprezentanţii Primăriei municipiului Vaslui – Compartimentul Transporturi, s-au desfăşurat acţiuni care au vizat regimul taximetrelor, regimul operatorilor particulari de transport în comun persoane, depistarea persoanelor care  efectuează transporturi ilegale de persoane, oprirea, staţionarea şi parcarea autoturismelor pe raza municipiului Vaslui, a vehiculelor cu sarcina mai mare de 3,5 tone şi circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală.

În anul 2012, Poliţia Locală Vaslui a participat la următoarele activităţi:

 • Manifestări cultural – artistice = 25
 • Manifestări sportive = 32
 • Manifestări, procesiuni religioase = 5
 • Conferinţe, târguri, festivaluri de lungă durată = 5
 • Vizita oficială a unor delegaţii, parlamentari, premieri etc. = 3
 • Proteste, acţiuni de omagiere = 12
 • Evenimente comemorative, sărbatori militare sau naţionale = 4
 • Exerciţii de simulare privind producerea unor evenimente negative = 2

Acţiuni în afara celor programate, în colaborare cu celelalte forţe = 128, astfel:

 • Incendii = 6
 • Rezultatul unor fenomene meteo (inundaţii, copacii distruşi, acoperişuri căzute, ambuteiaje in trafic s.a.m.d.) = 10
 • Accidente rutiere = 10
 • Presupunerea unor tâlhării, furturi, agresiuni = 5
 • Restabilirea ordinii si liniştii publice = 8
 • Ridicarea unor persoane aflate în stare de necesitate sau de ebrietate ori bolnave psihic = 28
 • Evacuarea unor persoane din anumite locaţii, imobile = 2
 • Identificarea proprietarilor unor bunuri găsite în vederea predării acestora = 5
 • Identificara proprietarilor unor autoturisme neasigurate, în vederea luarii de măsuri asupra acestora = 8

 

CAPITOLUL V

OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2013

Poliţia Locală Vaslui, parte a amplelor procese de reformă a administraţiei publice,   va   trebui   să-şi   adapteze   şi   să-şi   modernizeze   structurile,   în   vederea compatibilizării acestora cu structurile europene similare şi să ofere cetăţenilor, într-un timp scurt şi de calitate, toate  serviciile cu care este investită de lege.

Pentru anul 2013, Politia Locală Vaslui şi-a propus realizarea următoarelor obiective :

 • Îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate prin Hotărârile Consiliului Local, alături de celelalte structuri din aparatul de specialitate ale Primariei municipiului Vaslui;
 • Perfecţionarea şi specializarea personalului prin: pregătire profesională de specialitate, pregătire sportivă, organizarea de cursuri obligatorii, executarea de trageri cu armamentul din dotare etc.;

Crearea condiţiilor optime şi de siguranţă pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; în acest sens se vor avea în vedere:

 • achiziţionarea de armament şi muniţie pentru dotarea agenţilor de poliţie locală;
 • achiziţia de echipament de serviciu şi de protecţie, conform normelor legale în vigoare: staţii emisie-receptie Tetra;
 • achiziţia de mijloace de deplasare: autospeciale;
 • achiziţia de mijoace foto, video de înregistrare;
 • asigurarea spaţiilor de lucru corespunzătoare, atât în posturi, cât şi office-uri, care să aibă un minim de condiţii : încălzire şi mobilier;
 • demersuri pe lângă autorităţile locale, în vederea asigurării unui spaţiu pentru sediul Poliţiei Locale.
 • Amplificarea  numărului de acţiuni, în principal pe: ordine publică şi siguranţă publică; combaterea manifestărilor de fapte care aduc prejudiciu patrimoniului local sau al persoanelor; controlul respectării normelor legale în ceea ce priveşte comerţul stradal: identificarea construcţiilor ilegale pe raza municipiului; prevenirea şi descoperirea aspectelor care afectează starea de curăţenie şi mediul; sprijinirea autorităţilor locale în fluidizarea traficului rutier; asigurarea respectării prevederilor legale stabilite prin legi, H.C.L., pentru constatarea şi sancţionarea acestora; mărirea numărului de acţiuni comune împreună cu efectivele Poliţiei Romane, Jandarmeriei şi a inspectorilor din primărie.
 • Sprijinirea campaniei de informare si conştientizare a comunităţii locale despre necesitatea respectării hotărarilor  Consiliului Local, implicarea activă a cetăţenilor în sesizarea oricăror fapte de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică, să atenteze la viaţa şi integritatea persoanelor, curăţenia  localităţii.

Atingerea acestor obiective presupune o bună colaborare cu mijloacele de informare a populaţiei : radio, televiziune şi presa locală, prin participarea la şedinţele asociaţiilor de proprietari, prin publicarea şi difuzarea de pliante, afişe, benere, prin punerea la dispoziţia cetăţenilor a unei linii telefonice pentru sesizări şi reclamaţii.

 

DIRECTOR  EXECUTIV
CATANA SORINEL